ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – แต่งตั้งเป็นประธาน YEC Phitsanulok (กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก)

 

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกนกนาถ ลิขิตไพรวัลย์ (ฟ่งเอ๋อ)
ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
ระดับปริญญาโท ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสาร รหัส 61
ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ประธาน YEC Phitsanulok (กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก)

โดย YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) เป็นโครงการรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่
เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจ ของจังหวัดพิษณุโลกให้เติบโตและมั่นคง, มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมของพิษณุโลก
ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น, และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นรับช่วงต่อในการเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดในอนาคต
โดยผ่านการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารธุรกิจ ความเป็นผู้นำ การทำกิจกรรม เชื่อมสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างสมาชิก รวมถึงศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำองค์กรที่มีชื่อเสียง ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ
รวมถึงการศึกษาดูงานในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้การรวมตัวกันของYEC เป็นรูปแบบของกลุ่มสมาชิกที่ไม่แสวงหาผลกำไร
รายได้จากกิจกรรมต่างๆหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม

—Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading