ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัล “เพชรพระนคร”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
นายธรรมสถิตย์ บูรณเขตต์
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
– ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา รหัส 28
– ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2560
– ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

รางวัล “เพชรพระนคร”

ประจำปีพุทธศักราช 2566 สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เพื่อส่งเสริม ยกย่องบุคคลที่ได้ดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
จนเป็นที่ยอมรับในสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง

—Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ข้อมูลจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พระนคร 

Loading