ร่วมต้อนรับ รองฯปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อม ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิลปวัฒนธรรม และศิษย์เก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์  และ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์อรอุสา สุวรรณประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ  นางต้องฤดี มากบุญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  พร้อมทีมงาน ที่จะมา Roadshow แนะแนวเส้นทางอาชีพ การเป็นนักการทูต ประจำปี 2566 โดยมี  ณ KBank common room  และห้องเรียนปราบไตรจักร 32 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading