การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 13 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 33 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปได้หวงแหนและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนยังเป็นการให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาการความสามารถพิเศษด้านการแสดงออกที่ดี
ซึ่งการประกวดในครั้งนี้มีวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศส่งเข้าร่วมประกวด และโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 8 วงที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
คุณจิระวัฒน์ ปานพุ่ม (ครูเหน่ง)
ผศ.ดร.สุรินทร์ เมทะนี (ครูเบิร์ด)
และคุณคัฑลียา มารศรี (ศิลปิน)
พิธีการมอบรางวัล โรงเรียนที่ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ร่วมมอบถ้วยรางวัลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งฯ ให้แก่โรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
รางวัลชมเชย
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

Loading