การสัมภาษณ์ ผู้ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

การสัมภาษณ์
ผู้ขอรับทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2566
วันที่ 7 สิงหาคม 2566
กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วันที่ 8 สิงหาคม 2566
กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วันที่ 9 สิงหาคม 2566
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
——————————
ณ ห้องขวัญเมือง 2
ชั้น 2 อาคารขวัญเมือง
(หน้าหอใน)
——————————
สอบถามเพิ่มเติม
055961216
——————————
#ทุนการศึกษา #SA_Media


Loading