ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์กานต์ ศุภจิตกุล
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

– ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการ เกียรตินิยมอันดับ 2 รหัส 37
– ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2566 DIProm Consultant Award 2023 ประเภทที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน

ในการประกวดที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี จัดขึ้นภายใต้งาน “โตอย่างมั่นใจ โตได้ โตไว กับที่ปรึกษาดีพร้อม (Growth with
DIPROM Consultants)” โดยมีที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม จำนวน 51 ราย ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด
ซึ่งมีผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับรางวัล จำนวน 9 ราย แบ่งเป็น
ประเภทที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 6 ราย และประเภทที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 ราย
ซึ่งมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลดังกล่าว ฯ จำนวน 2 ราย คือ อาจารย์กานต์ ศุภจิตกุล
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์

—Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading