กิจกรรมการประกวด Green Innovation ภายใต้โครงการ Zero Waste

ตามที่ งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรมการประกวด Green Innovation ภายใต้โครงการ Zero Waste ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2566 และได้จัดให้มีการตัดสินการประกวดฯ ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 นั้น ปรากฏว่ามีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกมี จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม ME ชื่อผลงาน Bag To Basic รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม Genbruge 2 ชื่อผลงาน Bag To Basic รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม Three Monkey Eat Banana ชื่อผลงาน โต๊ะถังยางไม้ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม Zero Waste for peace ชื่อผลงาน Accessories from waste ทีม สองพี่น้อง ชื่อผลงาน Recycle carpet และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและสร้างกำลังใจให้แก่นิสิตผู้ได้รับรางวัล กองกิจการนิสิต นำโดย หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต (นางพรธิดา บุญยะโรจน์) จึงได้นำนิสิตดังกล่าว เข้ารับรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2566 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้แมทั้งนำผลงานเข้าร่วมนำแสดงในการประชุมดังกล่าวด้วย

Loading