ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ทั้งนี้จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิต และที่ปรึกษาในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ 301 ห้องเอกาทศรถ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading