อธิการบดีพบนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566  รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม,  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เปิดโอกาสให้นิสิตพิการจากศูนย์ให้บริการนิสิตพิการ : NU DSS เข้าร่วมพูดคุย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทสร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย ถามไถ่ความเป็นอยู่กับนิสิตด้วยความเป็นกันเอง นิสิตพิการทั้งหมดจะได้รับการดูแลจากหน่วยบริการนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต (NU DSS) จะช่วยให้นิสิตพิการหรือบกพร่อง สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไป โดยลดอุปสรรคของนิสิตพิการ และจัดหาบริการสนับสนุน เพื่อช่วยให้นิสิตพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้  พร้อมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเสริมสร้างทักษะอาชีพต่อยอดการสร้างรายได้ให้ตัวเองในอนาคตได้อีกด้วย ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading