กิจกรรม Design Thinking (ครั้งที่ 5) หัวข้ออบรม “จิตวิทยาการทำงานกับมิติสังคมที่หลากหลาย”

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิตเป็นประธานเปิดโครงการพลิกโฉมหน่วยงาน กิจกรรม Design Thinking (ครั้งที่ 5) หัวข้ออบรม “จิตวิทยาการทำงานกับมิติสังคมที่หลากหลาย” โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรจง เฉลิมวงศ์ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานัครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต มน.เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป ณ ห้อง Main conference อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยลัยนเรศวร
————————————–
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวล ผู้เชี่ยวชาญสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต มน.เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป
#SA_Media


Loading