พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนทุนการศึกษาของมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก

ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ด้รับการประสานงานกับมูลนิธิพิพัฒน์ เอกกาพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน มูลนิธิพิพัฒน์การศึกษาสุโขทัยและมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลก ซึ่งเป็นมูลนิธิในการให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลการเรียนดี ให้ได้มีโอกาศศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2566 นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการพิจารณามอบทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร มีนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4 รายดังนี้
1. นางสาวกชพร รัตนบรรจงการ ชั้นปีที่ 5 ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จาก คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ตั้งแต่ ปี 1 จนถึงปัจจุบัน
2. นางสาวสุพิชฌาย์ สมบูรณ์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จาก ดร.อิทธิกร จันบาล
3. นางสาวมลญา พินศรี ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จาก นายอุดม โตมงคล
4. นางสาวพิมพ์ฟ้า ไกรยาวุฒิ ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จาก นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
ในรายที่ 2 – 4 ซึ่งในปีการศึกษา 2566 ได้รับทุนการศึกษา ค่าเทอม ตลอดหลักสูตร และค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษาปีละ 108,200 บาท (หนึ่งแสนแปดพันสองร้อยบาท) ต่อปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มอบทุนการศึกษา ผู้รับมอบคือ นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ และ ดร.อิทธิกร จันบาท คณะผู้ใหญ่ใจดี นายอุดม โตมงคล จากมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเป็นการประกาศคุณความดีต่อไป

Loading