วันมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษาทุกปีของมูลนิธิ อาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 วันรับทุนการศึกษา มูลนิธิ อาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล ซึ่งเป็นวันมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษาทุกปีของมูลนิธิ อาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียติ 50 พรรษา (อาคาร 15 ) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
มีนิสิตที่ได้รับทุน จำนวน 3 รายดังนี้
1.นายเกริกเกียรติ เมืองพรวน ชั้นปีที่ 6 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชา ทัศนมาตรศาสตร์
2.นางสาวพิมพ์กมล อุบลราช ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ญี่ปุ่น
3.นางสาววรัมพร ดีอินทร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

Loading