กิจกรรมสัมมนาที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 กองกิจการนิสิตได้จัด กิจกรรมสัมมนาที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ภายใต้โครงการบริหารความสัมพันธ์องค์กร ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีการมอบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาขององค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิตในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงกิจกรรม Workshop ของที่ปรึกษาองค์การกิจกรรมส่วนกลางเพื่อรวมกันหาแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นกระบวนกรในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งแนวทางและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้จะนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการดูและให้การสนับสนุนแก่องค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางต่อไป

Loading