โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสื่อกลางประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันยาเสพติด

บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสื่อกลางประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานหอฝิ่น วิทยาลัยป้องกัน และปราบปรามยา เสพติดระหว่างประเทศ โรงแรมเกรทเธอร์แม่โขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ทั้งนี้ มีตัวแทนจาก 15 สถาบันการศึกษาภาคเหนือตอนล่างเข้ารว่มด้วย ร่วมทั้งหมด 85 คน

Loading