ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน มอบทุนการศึกษาให้นิสิต มน.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ให้กับนิสิตที่มีความตั้งใจเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวมลญา  พินศรี  นิสิตคณะแพทยศาสตร์  ชั้นปีที่ 2  โดยได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวนเงินทุน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

Loading