ประชุมพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานพร้อมคณะกรรมการ และนายกสมคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประชุมพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า โดยการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดติดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการ ให้เกิดความโปร่งใส สามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยเป็นประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร “เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”

Loading