ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ “ศาสตราจารย์”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์
ระดับปริญญาตรี : ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 38
ปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ศาสตราจารย์” สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading