ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ “ศาสตราจารย์”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติไชย ฟักศรี
ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์
ระดับปริญญาตรี : ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ รหัสนิสิต 45
ปัจจุบัน : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ศาสตราจารย์” สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading