ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินเเห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์
ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย [มศว พิษณุโลก]
ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาเเละวรรณกรรม) กรมศิลปากร

ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น
ศิลปินเเห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2565
โดย กระทรวงวัฒนธรรม

ผลงานสังเขปด้านวรรณศิลป์
– กาพย์เรื่องพระอุทัยนะ (รางวัลชนะเลิศวรรณกรรมไทยบัวหลวง)
– ลิลิตปฐมสมโพธิกถา (รางวัลชนะเลิศจากกระทรวงศึกษาธิการ)
– เทวปณิธาน (รางวัลชนะเลิศวรรณกรรมไทยบัวหลวง)
– โคลงอัฏฐมราชสดุดี (รางวัลชนะเลิศจากกรมศิลปากร)
– โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
– ทศชาติคำฉันท์
– มหาชนกคำฉันท์
– แหวะทรวงธรณี
– คนแจวเรือ
ฯลฯ

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading