ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์
ระดับปริญญาโท : ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา รหัส 41
ปัจจุบัน : ข้าราชการครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ในโอกาสได้รับรางวัล
ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566
จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

—Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading