ประชุมและรับมอบนโยบายการดูแลให้คำปรึกษานิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตระหนักถึงความสำคัญของนิสิตหอพัก ซึ่งเป็นนิสิตที่มาจากทั่วทุกภูมิภาค จากพื้นฐานครอบครัว และจากการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาในการปรับตัวของนิสิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ปัญหาการเรียน และปัญหาส่วนตัว ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว ในบางครั้ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันของนิสิต จะเห็นได้ว่าจากปัญหาดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิตจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ในการสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ความสุข และความสบายใจแก่ทั้งนิสิตเองและผู้ปกครอง ด้วยการช่วยเหลือ ดูแล ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่นิสิตหอพัก จึงได้จัดประชุมและรับมอบนโยบายการดูแลให้คำปรึกษานิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องล็อบบี้ อาคารขวัญเมือง ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม (ดร.จรัสดาว คงเมือง) เป็นประธานการประชุมฯ พูดคุย และมอบนโยบายให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ประจำปี 2566

Loading