การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมเพื่อพิจารณาต่อสัญญาเช่าในปีงบประมาณ 2567

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมเพื่อพิจารณาต่อสัญญาเช่าในปีงบประมาณ 2567

   เมื่อวันที่ วันที่ 11-12 กันยายน 2566 ท่านผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ พร้อมหัวหน้างาน และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิม ในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต ที่สัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2566 ประกอบด้วยศูนย์อาหาร NU CANTEEN และ NU Square จำนวน 80 ราย ผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2567 วันเริ่มต้นสัญญา 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย การประกอบการเป็นไปตามสัญญาเช่าพื้นที่ไม่ถูกแจ้งเตือนหรือร้องเรียน การดำเนินการด้านสุขาภิบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

Loading