ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอถวายมุทิตาสักการะแด่
พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม)

ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
ระดับปริญญาโท : ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย รหัส 46

ปัจจุบัน :
– เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก,
– ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
– ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2566
รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล
องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
เป็นแบบอย่างแก่สังคมและเยาวชนของชาติ เป็นเกียรติ เป็นกำลังใจในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ และการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือก
ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ผู้ควรแก่รางวัลจะได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร
พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading