ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/ ประจำปีงบประมาณ 2567

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย ผศ.ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตจากคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร 101 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading