ประชุมเตรียมความพร้อม การส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

ประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
——————🔶🔶———————-
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 กองกิจการนิสิตร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อาคารหอพักนิสิตและอาคารขวัญเมือง ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 998 kWP

Loading