ประชุมหารือในการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ปีที่ 4

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 บุคลากรกองกิจการนิสิต สภานิสิต และกรรมาธิการองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ได้เข้าร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่ ครั้งที่ 1 เพื่อประชุมหารือในการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ปีที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านหนองกรด ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.อายุวัฒน์ ทองนวม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด และคณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม การจัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ปีที่ 4 จะจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ด้าน
1. กิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต ได้แก่ การสอนเสริมให้กับนักเรียน ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย จัดทำบอร์ดให้ความรู้ต่างๆ พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน
2. กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทาสีรั้วกำแพงโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมทัศนียภาพภายในโรงเรียน และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดต่างๆ
3. กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง ได้แก่ การให้ความรู้ในเรื่องศาสนาและคำสอนต่าง ๆ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม
4. กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การสอนร้องเพลง การรำ และการเต้น
5. กิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ ได้แก่ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา สอนเสริมทักษะกีฬาประเภทฟุตบอล วอลเลย์บอล และการแข่งขันกีฬาร่วม กับชุมชน
โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566

Loading