โครงการสุขาภิบาลศูนย์อาหารและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1

โครงการสุขาภิบาลศูนย์อาหารและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 เป็นการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าภายในกำกับของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งจาก NU Square และ NU Canteen รวมทั้งสิ้นกว่า 80 ร้านค้า แบ่งเป็น ผู้ประกอบการร้านค้า NU Square จำนวน 48 ร้านค้า และ ผู้ประกอบการร้านค้า NU Canteen จำนวน 32 ร้านค้า ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ดร.จารุวรรณ แดงบุปผา) เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต หัวหน้างานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยโครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ผศ.ดร.ภญ.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์และ รศ.ดร.อัญชลี ศรีจำเริญ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ อาหารลดเค็ม/ หวาน และ หัวข้อ อาหารกับการป้องกันโรค เพื่อประโยชน์จะเกิดกับผู้ประกอบการโดยตรงแล้ว สิ่งที่เป็นเป้าหมาย คือผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ก็ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของผู้ประกอบการเช่นกัน จัดเมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องล็อบบี้ อาคารขวัญเมือง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

Loading