โครงการค่ายฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND

งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการค่ายฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND นิสิตผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อฝึกพัฒนาและเพิ่มทักษะด้านดนตรี หางเครื่อง ขับร้องเพลงลูกทุ่ง และการจัดการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 85 คน

 

Loading