การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567  พร้อมด้วย นายธวัช สิงหเดช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ผศ.ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร กรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต และ ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิตจากคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading