แบบเสนอชื่อนิสิต เพื่อพิจารณาตัวแทนเข้ารับพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

แบบเสนอชื่อนิสิต เพื่อพิจารณาตัวแทนเข้ารับพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ระดับสถาบัน)

แบบเสนอชื่อเพื่อตัวแทนระดับสถาบัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา

 

Loading