สัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา เพื่อนิสิตกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

               เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการกองกิจการนิสิต ได้ทำการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา เพื่อนิสิตกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 จำนวนทุนละ 5,000 บาท  โดยได้ดำเนินการคัดเลือก 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องอาคารขวัญเมืองประชุมขวัญเมือง 2 ชั้น 2 อาคารขวัญเมือง

Loading