โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

       กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ สื่อให้ได้งาน ประสานให้ได้ใจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุทธินีย์ ฉัตราลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรกองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading