การประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิต มน.เสนอผลงานรางวัลนักศึกษา รางวัลพระราชทาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเข้าร่วมการพิจารณารับรางวัลนักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับสถาบัน) เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการ พิจารณาผลงานการนำเสนอของนิสิต เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับภาคต่อไป

 

Loading