ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกแถวบัณฑิต

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกแถวบัณฑิต โดยได้มอบหมายการดำเนินงานในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง จัดแถวและเบิกแถวบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ตรงกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567  ณ ห้องประชุมนเรศวร 308 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading