การประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ประจำเดือนมกราคม

กองกิจการนิสิต จัดการประชุมบุคลากรโดยมี นางพรธิดา บุญยะโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานพร้อมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากรทั้งหมดของกองกิจการนิสิต เข้าร่วมการประชุมกองกิจการนิสิต ประจำเดือนมกราคม  ซึ่งในการนี้ได้มีทางงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต เพื่อสร้างความเข้าใจในการกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมขวัญเมือง 2 อาคารขวัญเมือง 

Loading