ปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทตัวแทนนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26

วันที่ 25 มกราคม 2567 ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้เกียรติปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทตัวแทนนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ซึ่งจะร่วมกันทำกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้ง 2 วิทยาเขต เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยจะจัดกิจกรรมขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และพื้นที่จังหวัดตรัง

Loading