ประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

กองกิจการนิสิต จัดประชุมจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นางพรธิดา บุญยะโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมทั้งหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต และผู้บริหารสถาบันเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุมแบบ On Line ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
Loading