การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯพิธีพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565

กองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม จัดที่นั่ง จัดแถว และเบิกแถวบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีประธานฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพ้ฒนานิสิตศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ตรงกัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมมหาราช 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNEEC)
Loading