ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 เครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชญาดา โคตรสมบัติ
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3
การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ ประจำปีพ.ศ. 2566
จัดโดย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Loading