พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เลิกบุหรี่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 , 9 ,12 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ภญ.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ , ดร.ภญ.วรรณา ตั้งภักดีรัตน์ และผศ.ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์ เป็นที่ปรึกษา และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้นางพรธิดา บุญยะโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต และบุคลากรงานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีเปิด ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า การจัดโซนให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่ การเล่นเกมตอบคำถามหลังจากให้ความรู้ การตัดสติกเกอร์ที่รูปปอดเพื่อสอบถามความคิดเห็นความอยากบุหรี่ การประเมินสมรรถนะปอด การใช้ชุดทดสอบนิโคติน การสัมภาษณ์นิสิตและบุคลากรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม

Loading