งานเลี้ยงสังสรรค์ วศ. พล. 4

ยังคงเหนียวแน่นและอบอุ่นเหมือนเดิม
“งานเลี้ยงสังสรรค์ วศ. พล. 4”
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 กลุ่มศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก รุ่นที่ 4 จบปีการศึกษา 2514 (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
นำโดยอาจารย์วิทยา นุชชม ประธานจัดงานรุ่น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566
พร้อมด้วยเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ติดตามสามี ภรรยา และลูก ๆ จำนวนกว่า 100 คน
เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ วศ. พล. 4 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 ณ ภูริเอกทัตรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
เพื่อให้ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก รุ่นที่ 4 ได้กลับมาพบปะสังสรรค์ และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจระลึกนึกถึงสถาบันที่ได้จบการศึกษามา
โดยได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ วศ. พล. 4
และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และแด่คณาจารย์ วศ.พล. ที่เคยอบรมสั่งสอน และเพื่อนศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้วกว่า 70 คน
ซึ่งกลุ่มศิษย์เก่า วศ. พล. 4 จะจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกปี ตามวาระต่าง ๆ
ซึ่งถือเป็นรุ่นที่มีความผูกพันและความสามัคคีอีกรุ่นหนึ่ง
และในปลายปี 2567 นายอุดม เหลืองสด อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ได้รับฉันทานุมัติจากเพื่อน ๆ ให้เป็นประธานจัดงานรุ่นครั้งที่ 25 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ใน ครั้งต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะส่งของที่ระลึกไปให้สำหรับศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ฯ ต่อไป
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 

Loading