ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มน. / มศว.พิษณุโลก จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ

ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / มศว.พิษณุโลก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

นำทีมโดย ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานกิจการนิสิตฯ
และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / มศว.พิษณุโลก
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการจัดกิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2567”
โดยมี นายพงษ์เทพ เจริญไทย ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
นายกำพล กิ้กสันเทีย ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และนายจาตุพัฒน์ แสงสว่าง ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะมนุษยศาสตร์
ร่วมเสวนาเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ในครั้งต่อไป
ตลอดจนพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ
ระหว่างศิษย์เก่ากับนิสิตปัจจุบันอีกด้วย และขอขอบคุณผู้สนับสนุนสิ่งของบริจาคและสมทบทุนในการซื้อหนังสือ
และอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202

ทั้งนี้ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าศิษย์เก่าแจกพี่ ๆ ศิษย์เก่าที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมทุกท่าน ทุกท่าน

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
-–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading