ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง เพื่อเข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น
ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมมหาราช อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาส
เข้าไปทำงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว
สามารถนำความรู้ทักษะ และประสบการณ์ที่หล่อหลอมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรไปใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ศิษย์เก่าให้เกิดความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยจึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า
ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
กระทำคุณงามความดีสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา มีศิษย์เก่าได้รับการเสนอชื่อและผลงาน
เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 จำนวน 50 ราย
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกได้ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566
จำนวน 11 ราย จาก 7 ประเภท ดังนี้

 • ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาครัฐ จำนวน 5 ท่าน

1. พระราชรัตนสุธี,รศ.ดร.
(ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙)

ตำแหน่งปัจจุบัน  เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย

 

2. นายนฤภพ ขันทับไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม.กท 1
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

3. ดร.นงลักษณ์ บุญเยีย

ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าพยาบาล / รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศิษย์เก่าปริญญาเอกคณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

4. นางเกตุ สินเทศ

ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าพยาบาล / รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
ศิษย์เก่าปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทนักบริหารภาคเอกชน จำนวน 1 ท่าน

1. นายอุทัย สื่อกระแส

ตำแหน่งปัจจุบัน คณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ศิษย์เก่า เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

**ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

• ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทนักวิชาการ จำนวน 2 ท่าน

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์

 

2. ดร.รัฐศาสตร์ จั่นเจริญ

ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการละครและดนตรี ระดับชำนาญการ
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

• ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทนักวิจัย – ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา –

• ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทเกษตรกร – ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา –

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 3 ท่าน

1. นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ

ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
ศิษย์เก่า  ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา

 

2. นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สุขี

ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

 

3. นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

 

โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ และความประทับใจของทั้งมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงาน
รวมไปถึงพิธีในช่วงเช้าได้รับฟังพระธรรมเทศนา จาก พระราชรัตนสุธี,รศ.ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙)
ศิษย์เก่าดีเด่นประเภท นักบริหารภาครัฐเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
และในส่วนพิธีช่วงบ่ายได้มีตัวแทนศิษย์เก่าดีเด่นอีกท่านกล่าวสุนทรพจน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
และเป็นการเล่าถึงความสำเร็จในอาชีพความสำเร็จของการเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่น่าภาคภูมิใจ
คือ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้สร้างความปิติและความชื่นชม
อีกทั้งยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ได้เป็นอย่างดี

“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU— –

Loading