งดจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบและสอบปลายภาค

Loading