มอบทุนการศึกษา “ชมรมศิษย์เก่าอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “ชมรมศิษย์เก่าอาสาพัฒนา” ประเภททุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีนิสิตที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 4 คน ได้แก่
1.นางสาววิมลพันธ์ โสแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์
2.นางสาวพลอยพรรณ กัลยานุกิจ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสหเวชศาสตร์
3.นางสาวธิติสุดา พรหมบุตร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์
4.นางสาวณัฐชยา แย้มอ่ำ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์
โดยทางนายสมพงษ์ จิตคำ ประธานชมรมศิษย์เก่าอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวให้กำลังใจกับนิสิตที่ได้รับทุน ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำดี และมุ่งมั่น ทำจิตอาสาต่อไป จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาและถ่ายรูปรวมกัน ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Loading