ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ “ศาสตราจารย์”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (กศ.บ.) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ปีที่สำเร็จการศึกษา 2529
ระดับปริญญาโท (กศ.ม.) วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัสนิสิต 40
ระดับปริญญาเอก (กศ.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัสนิสิต 45

ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ศาสตราจารย์”
ในสาขาวิชาการศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading