ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง
นายอำนวย จั่นเงิน
ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี และประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
• ปริญญาตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก รุ่นที่ ๗ (๒๕๑๖)
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก รุ่นที่ ๑)
• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙

โอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภท ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร

รางวัลเสาเสมาธรรมจักร เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน
ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างแก่สังคมและเยาวชนของชาติ เป็นเกียรติ
เป็นกำลังใจในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ
และการอนุมัติจากคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
ผู้ควรแก่รางวัลจะได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading