ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับคัดเลือก “ประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง
ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
– ระดับปริญญาตรี (กศ.บ.) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ปีที่สำเร็จการศึกษา 2529
– ระดับปริญญาโท (กศ.ม.) วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัสนิสิต 40
– ระดับปริญญาเอก (กศ.ด.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัสนิสิต 45

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
“ประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ)“

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading