ประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

      กองกิจการนิสิต จัดการประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้นำนิสิต ประกอบด้วย สภานิสิต องค์การนิสิต ชมรม กลุ่มกิจกรรมอิสระ และสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม และดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องนเรศวร 308 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีในการประชุมท่านอธิการบดี ได้กล่าวนโยบายและทิศทางการพัฒนานิสิตให้เป็น Global Citizen และ Sustainable Campus Life พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนิสิตได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานิสิตและมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งนี้ได้มีผู้นำนิสิต นำโดย สภานิสิต สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชมรมเพื่อนชาวดอย และกลุ่มกิจกรรมอิสระยิงธนู ได้เสนอแนวทางการพัฒนา อาทิ การปรับปรุงพื้นที่จราจรและการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวรสระสุริโยทัยที่ชำรุด การปรับปรุงห้องเรียนที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน การแก้ไขปัญหาลานจอดรถโซนกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเสนอมาตรการการสูบบุหรี่ และการให้บริการเปิด-ปิด สนามกีฬาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยมีกองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และแนวทางการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อไป

Loading