การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

กองกิจการนิสิต เข้ารับการสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองกิจการนิสิต นำโดยนางพรธิดา บุญยะโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและตัวแทนบุคลากรของแต่ละงานเข้ารับสัมภาษณ์ เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ในการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนระดับกองหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน 1 อาคารขวัญเมือง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ เป็นกรรมการประเมินฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

Loading